Aktualna prodaja
Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za prodaju državnog kapitala u poduzeću Salus Hotel STELLA d.o.o. Neum

Predmet prodaje:

Državni kapital u iznosu od 1.865.901,00 KM (62,43% ukupnog kapitala)

1. TEMELJNI PODACI O DRUŠTVU:

Naziv: „Salus Hotel STELLA“ d.o.o., Neum

1.1. Sjedište: Neum, ul. Ruđera Boškovića b.b.

1.2. Osnovna djelatnost: Hotelsko- turistička djelatnost (hoteli i moteli sa restoranom) sa šifrom djelatnosti prema KD 55.110

1.3. Kratak opis: Ovo Društvo raspolaže sa kapitalom koji sa danom 31.12.2014. godine iznosi

2.988.622,00 KM, u čijoj strukturi je 62,43% državni kapital, a 37,57% kapital

Društva za Inženjering „BUMES“ d.o.o. Split.

Sa 31.12.2014.god. Društvo je imalo 17 zaposlenih.

1.4. Nekretnine društva: Društvo ima pravo vlasništva (1/1) na nekretninama označenim kao k.č. 1766/9, z.k. ul.1795; k.č. 2149/60, z.k. ul. 444; udio od 1/26 na k.č. 1766/1, 1766/2 i 1766/11, z.k. ul. 1797, K.O. SP-Gradac, Neum.

Na temelju Presude Županijskog suda u Mostaru od 27.02.2912.godine postoji
zabilježba spora na k.č. 1766/1 i 1766/2. Na k.č. 2149/60 i k.č. 1766/9 postoji
upisan teret hipoteke. K.č. označene sa 1766/9 i 2149/60 predstavljaju poslovnu i
gospodarsku zgradu sa ekonomskim dvorištem ukupne površine od 7060 m2.

Ostala dokumentacija u prilogu

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS