Aktualna prodaja
Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za prodaju državnog kapitala u poduzeću HTD ''ZENIT-Bro'' d.o.o. Neum

Predmet prodaje:


Državni kapital u iznosu od 5.833.217,00 KM (79,73% ukupnog kapitala)
1. TEMELJNI PODACI O DRUŠTVU:


Naziv: HTD„ZENIT-Bro“ d.o.o. d.o.o., Neum


1.1. Sjedište: Neum, ul. Ruđera Boškovića br.3
Osnovna djelatnost: Hoteli i sličan smještaj sa šifrom djelatnosti prema KD 55.101


1.2. Kratak opis: Ovo Društvo raspolaže sa kapitalom koji sa danom 31.12.2014. godine iznosi


7.316.214,00 KM, u čijoj strukturi je 79,73% državni kapital, a 20,27% kapital
„BRODOMERKUR d.d. Split. Sa 31.12.2014.god. Društvo je imalo 59 zaposlenih.

1.3. Nekretnine društva: Društvo ima pravo vlasništva (1/1) na nekretninama označenim kao k.č. 1766/3, z.k. ul.1335; K.O. SP-Gradac,Općina Neum ukupne površ. 29.415 m2. Nekretnina se sastoji od zgrade hotela i ekonomskog dvorišta. Na zgradi hotela uknjiženo je založno pravo po osnovu dinarskog kredita iz 1990 god. u korist JUGOBANKE, Sarajevo, odnosno njenog pravnog sljednika UNION Banke Sarajevo, a također i hipoteka u korist „CROATIA OSIGURANJA“ Ljubuški po osnovu ugovora o zajmu od 01.12.2006. god.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS