Aktualna prodaja
JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Agenciji za privatizaciju u HNŽ/K

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/ KANTON
________________________________________________________________
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

Temeljem članka 20.a. stavak (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/18), članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ“ broj: 4/19, 5/19, 5/20), Odluke Vlade HNŽ/K, broj: 01-1-02-1770/20 od 3. srpnja 2020. godine, članka 35. Statuta Agencije za privatizaciju u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ“ broj: 9/14), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u HNŽ/K, broj: 19-01-02-12/14 od 19.112014. godine, i broj: 19-01-02-11/20 od 8.10.2020. godine, direktor/zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u HNŽ/K raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Agenciji za privatizaciju u HNŽ/K

Objavljuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

RADNO MJESTO:


01. „Savjetnik direktora/zamjenika direktora za provedbu privatizacije u Sektoru za provedbu privatizacije“ – 1 (jedan) izvršitelj

02. Viši stručni suradnik u Sektoru za poslove iz područja javno – privatnog partnerstva – 1 (jedan) izvršitelj


OPIS POSLOVA


01. Opis poslova: Pomaže direktoru/zamjeniku direktora u obavljanju rukovodne dužnosti iz djelokruga sektora, organizira i koordinira rad u sektoru, stara se o pripremi informacija i izvješća iz djelokruga sektora, pruža neposrednu stručnu pomoć djelatnicima sektora, osigurava blagovremeno, stručno i racionalno izvršenje poslova u sektoru, kontaktira sa institucijama, organizacijama i pravnim osobama u vezi realizacije programa privatizacije, obavlja i druge poslove po zahtjevu direktora/zamjenika direktora.
Probni rad nije predviđen.

02. Opis poslova: Priprema materijale u vezi odobravanja prijedloga u vezi pojedinačnih projekata javno – privatnog partnerstva, obavlja sve tehničke i administrativne poslove iz područja JPP, aktivno sudjeluje u aktivnostima oko iznalaženja određenih projekata JPP, prati i proučava materijale, naučne publikacije, daje mišljenje o tim materijalima i pomaže savjetniku direktora/zamjenika direktora u izradi tih materijala, poduzima radnje zajedno sa savjetnikom direktora/zamjenika direktora na edukaciji svih sudionika u poslovima, sudjeluje u izradi godišnjih i polugodišnjih izvješća o radu sektora, obavlja i druge poslove po zahtjevu direktora/zamjenika direktora.
Probni rad nije predviđen.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Svi kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Opći uvjeti:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg stupnja ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH
- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za krivično djelo.

Pored općih uvjeta navedenih u Javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:


Za poziciju 01:


-VSS,VII - stupanj stručne spreme, ekonomskog smjera – diplomirani ekonomist ili pravnog smjera – diplomirani pravnik, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu.


Za poziciju 02:


-VSS, VII - stupanj stručne spreme, društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu.


PRIJAVLJIVANJE, POTREBNA DOKUMENTACIJA I OSTALE NAPOMENE KANDIDATIMA


Kandidati se prijavljuju na Javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenoga prijavnog obrasca, koji se može preuzeti na web stranici Agencije za privatizaciju HNŽ/K http://www.aphnk-z.ba/ ili na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K https://www.mzrss-hnz-k.ba/.


Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:


- Diploma o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera (Nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine). – original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca.


Napomena: Ovjerena preslika/fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere mjerodavnog tijela mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na preslici ne vidi. Ovjerene preslike/fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih osoba. Sve ovjerene preslike/fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način smatrat će se neurednim.


- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca).


- Uvjerenje o državljanstvu – Izvornik/original uvjerenja dokumenta, dakle, uvjerenje koje se dostavlja ne smije biti starije od 3 mjeseca. Dokument se može dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici/fotokopiji od nadležnog organa.


- Uvjerenje/potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci (Ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci, treba da dostavi uvjerenje o radnom stažu od nadležne Porezne uprave ili uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za MIO-PIO, u kojoj je naznačena šifra zanimanja.). – original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca.


- Izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije - original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca.


- Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH – original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca.


- Dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat/uvjerenje i slično o stečenom znanju nakon provedene edukacije/tečaja i sl.) - original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca.


Napomena: Kao dokaz o poznavanju rada na računalu uzet će se u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tijekom studiranja).
Kandidati mogu dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju prava na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno čl. 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko – neretvanskoj županiji – kantonu, ili drugim važećim zakonima po kojima imaju prioritet u zapošljavanju, a ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta.
Kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje, dužan je dostaviti odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno s propisom na koji se poziva (dokaz, uvjerenje, potvrda, uvjerenje nadležne općinske službe za priznanje statusa) – original ili ovjerena od nadležnog organa preslika/fotokopija ne starija od 3 mjeseca.


Napomena: Izabrani kandidat će biti u obvezi prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavio, kao i dostaviti uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka i dokaza da nije osuđivan za kazneno djelo.


Javni natječaj biti će objavljen na web stranici Agencije za privatizaciju u HNŽ/K www.aphnk-z.ba, i na web stranici Službe za zapošljavanje HNŽ/K www.szzhnz/k.ba, a obavijest o raspisnom natječaju bit će objavljena u dnevnim novinama u BiH „Večernjem listu BiH“, i „Dnevnom avazu“.


Rok za podnošenje prijave je 15 dana, a počinje teći sljedećeg dana od dana objave, odnosno od dana njegove posljednje objave.


Urednom prijavom se smatra prijava koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke navedene na prijavnom obrascu.


Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni na Javnom natječaju za prijem u radni odnos.


Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju.


Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete neće se uzimati u razmatranje.


Povjerenstvo će u pisanoj formi - zaključkom obavijestiti kandidate koji su dostavili neblagovremenu, neurednu i nepotpunu dokumentaciju.


S kandidatima čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene obavit će se pismeni i usmeni ispit.


O vremenu i mjestu održavanja svih faza izbornog procesa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na adresu kandidata kao i putem e-mail adrese, ukoliko je navedena u obrascu prijave, i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita, odnosno provedbe intervjua.


Kod prijava na više pozicija potrebno je za svaku poziciju podnijeti posebnu, odvojenu prijavu i potrebnu dokumentaciju u odvojenim zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata će se smatrati nepotpunom.
Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog natječaja, u zatvorenoj koverti, neposredno na protokol Agencije za privatizaciju u HNŽ/K ili preporučeno putem pošte na adresu:


Agencija za privatizaciju u HNŽ/K
Kralja Zvonimira 4
88 000 Mostar

s naznakom:

„Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos:
(broj pozicije i naziv radnog mjesta) -_______________________________
„NE OTVARATI“.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS