Aktualna prodaja
Informacija o imenovanjima direktora i zamjenika direktora Agencije za privatizaciju.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

I N F O R M A C I J A

Sukladno Zakonu i Statutu Agencije za privatizaciju u hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu a vezno sa osnovnim principom Agencije o javnosti rada, direktor, zamjenik direktora imaju pravo i dužnost da osiguraju informiranje o radu Agencije.

Direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije. Osobe imenovane na dužnosti direktora, odnosno zamjenika direktora Agencije, smjenjuju se u obnašanju te dužnosti svaka 3 mjeseca.

Slijedom toga, gosp. Kenan Memić obnaša dužnost direktora u razdoblju 16.03.-16.06.2018 godine, nakon toga za iduće tromjesečno razdoblje dužnost preuzima gosp. Dragan Bevanda.

direktor

zamjenik direktora

 

 

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS