Aktualna prodaja
Dana, 01.12.2014.god., u prostorijama Agencije za privatizaciju HNK/Ž, potpisan je Ugovor o kupoprodaji 33.848 dionica, što predstavlja 66,9992% osnovnog kapitala društva „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

OBAVJEŠTENJE RIBA-NERETVA d.d. Konjic

Dana, 01.12.2014.god., u prostorijama Agencije za privatizaciju HNK/Ž, potpisan je Ugovor o kupoprodaji 33.848 dionica, što predstavlja 66,9992% osnovnog kapitala društva „Riba Neretva“ d.d. Konjic, između Agecije za privatizaciju HNK/Ž, kao prodavca, koju zastupaju, direktor Ismet Čampara i zamjenik direktora Mihajlo Butigan, i društva „AGI“ d.o.o. Konjic, kao kupca, koga zastupa Zaim Nezirević.

Osnovni elementi iz Ugovora o kupoprodaji su:


1. Ulaganja u društvo „Riba Neretva“ d.d. Konjic u roku od 3 godine ... 3.860.000,00 KM sa slijedećom dinamikom:

  • u prvoj ugovornoj godini...........................................................700.000,00 KM
  • u drugoj ugovornoj godini..........................................................1.330.000,00 KM
  • u trećoj ugovornoj godini.........................................................1.830.000,00 KM

Obavezu investiranja kupac će osigurati bankovnom garancijom u visini od 10% od iznosa planiranih ulaganja za svaku ugovornu godinu.

2. Zadržavanje postojećih 9 radnika i dodatno zapošljabvanje 15 novih radnika u roku od tri godine sa slijedećom dinamikom:

  • u prvoj ugovornoj godini...........................................................1 novi radnik
  • u drugoj ugovornoj godini..........................................................3 nova radnika
  • u trećoj ugovornoj godini............................................................11 novih radnika


3. Zadržavanje djelatnosti društva u roku od tri godine


4. Kupoprodajna cijena.......................................................................473.872,00 KM

Obaveza kupca je da kupoprodajnu cijenu izmiri u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora..

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS